STATUT

SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W WARSZAWIE

SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Ocenianie, klas i promocja - załącznik do statutu.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

& 1

1. Społeczne Gimnazjum nr 5 w Warszawie Społecznego Towarzystwa Oświatowego, zwane dalej Szkołą jest prowadzone i nadzorowane przez Samodzielne Koło Terenowe nr 77 Społecznego Towarzystwa Oświatowego z siedzibą w Warszawie, ulica Astronautów 11, zwane dalej organem prowadzącym na podstawie ustawy

z 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz Statutu STO, zwanego dalej Towarzystwem.

 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

3. Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawnym, regulującym działalność Szkoły. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne, a także powtarzać kwestii, rozstrzygniętych w statucie.

 

4. Szkoła jest szkołą trzyletnią. Nauka kończy się egzaminem gimnazjalnym. Szkoła daje możliwość dalszego kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej.

 

& 2

1. Nadrzędną ideą jest dobro dziecka.

 

2. Głównym celem Szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

 

3. Szkoła, zgodnie z Deklaracją Programową Towarzystwa, zapewnia uczniom warunki twórczego rozwoju poprzez organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz w  granicach swoich możliwości zapewnia opiekę zdrowotną.

 

4. Działalność dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza oraz działalność organów szkoły i organizacji, działających na terenie Szkoły prowadzona jest w zgodzie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami, zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich

i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

 

5. Realizacja celów Szkoły może być wspierana na warunkach uzgodnionych

z dyrektorem przez osoby prawne, fizyczne, instytucje i organizacje.

 

 

 

& 3

1. Siedzibą Szkoły jest Warszawa.

 

& 4

1. Uczniowie, ich rodzice lub prawni opiekunowie, zwani dalej rodzicami, nauczyciele

i wychowawcy (pracownicy pedagogiczni), zwani dalej nauczycielami oraz inni pracownicy szkoły tworzą społeczność szkolną.

 

2. Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu szkoły bezpośrednio lub poprzez udział swoich przedstawicieli w Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Zgromadzeniu Ludowym i władzach Towarzystwa.

 

& 5

1.Nauczyciele mają prawo nauczać zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z dyrektorem szkoły metodami nauczania, przestrzegając zasad etyki zawodowej i przepisów prawa, przy zachowaniu zasad, określonych w & 2 niniejszego statutu.

 

& 6

1. Szkoła jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy.

 

2. Osobą, dokonującą za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy jest dyrektor.

 

3. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły są zatrudniani zgodnie z Kodeksem Pracy oraz uchwałami władz Towarzystwa.

 

& 7

1. Działalność Szkoły nie ma charakteru zarobkowego. Szkoła jest finansowana z opłat i darowizn rodziców, dotacji budżetowych, a także środków organu prowadzącego, darowizn i innych środków, przekazywanych Szkole przez osoby trzecie.

 

2. Rodzice ucznia zobowiązani są do uiszczenia opłat, o których mowa w pkt. 1, w wysokości i terminie, ustalonym przez dyrektora, z zastrzeżeniem & 12, pkt 2, lit. c. Zobowiązanie to potwierdzają złożeniem pisemnego oświadczenia w chwili przyjęcia ucznia do Szkoły.

 

3. W przypadku niewywiązania się rodziców ucznia z zobowiązania, o którym mowa w pkt. 2 dłużej niż jeden miesiąc, dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów Szkoły. Decyzja dyrektora w tej sprawie nie wymaga zasięgania opinii innych organów Szkoły.

 

4. Uczeń lub jego rodzice (bądź opiekunowie prawni) mogą odwołać się od decyzji dyrektora, o której jest mowa w pkt. 3 do organu prowadzącego w terminie 7 dni.

 

 

 

 

Rozdział II

Organa Szkoły oraz zakres ich działania

 

& 8

1. Organami szkoły są:

- Dyrektor

- Rada Pedagogiczna

- Rada Rodziców

- Zgromadzenie Ludowe

 

& 9

 

1. Decyzje i opinie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Zgromadzenia Ludowego zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Na wniosek jednego z członków organu zarządza się głosowanie tajne.

 

2. Posiedzenia organów są protokołowane.

 

3. Uchwały organów Szkoły winny być udostępniane członkom społeczności szkolnej. Organa Szkoły mają obowiązek udzielania sobie wzajemnych informacji w terminie

7 dni.

 

4. Uchwały organów Szkoły sprzeczne ze statutem szkoły lub innymi przepisami prawa mogą być zawieszone lub uchylone przez organ prowadzący. O zawieszeniu lub uchyleniu uchwały organ prowadzący niezwłocznie powiadamia organ Szkoły, który uchwałę podjął.

 

5. Opinie organów Szkoły w sprawach określonych statutem, o ile dalsze postanowienia nie stanowią inaczej, formułowane są w terminie 14 dni.

 

6. Nieuwzględnienie opinii organu Szkoły przez organ prowadzący, dyrektora lub Radę Pedagogiczną wymaga wyjaśnienia na piśmie. Termin, o którym mowa w pkt 5 stosuje się odpowiednio.

 

& 10

1. Organa Szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek władz Towarzystwa mają prawo wyrażania opinii i składania wniosków w każdej sprawie, dotyczącej Szkoły

i składania jej właściwym adresatom.  

 

2. Organa Szkoły z wyjątkiem dyrektora nie mogą reprezentować Szkoły na zewnątrz.

 

Dyrektor

& 11

1. Stosunek pracy z dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje organ prowadzący.

2. W zakresie dyscypliny pracy jednostką nadrzędną dla dyrektora jest Zarząd SKT  nr 77 STO.

& 12

Dyrektor kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

1. Sprawuje nadzór pedagogiczny wewnątrz Szkoły.

2.Opracowuje i przedstawia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia:

a)     program dydaktyczno – wychowawczy Szkoły,

b)     arkusz organizacyjny Szkoły,

c)      preliminarz budżetowy Szkoły z określeniem wysokości czesnego,

d)     okresowe sprawozdania z działalności Szkoły,

e)     perspektywiczny plan rozwoju Szkoły,

f)       regulamin wynagradzania i regulamin pracy, o ile obowiązek ustalenia takiego regulaminu wynika z KP.

3. Niezwłocznie przekazuje do wiadomości organowi prowadzącemu zalecenia wydawane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

4.Podejmuje decyzje o skreśleniu ucznia z listy uczniów po zasięgnięciu opinii organów szkoły w przypadku nieprzestrzegania obowiązków, o których mowa w

& 24, pkt 3. Od decyzji dyrektora o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły służy odwołanie do organu prowadzącego w terminie 3 dni.

5. Organizuje przyjmowanie uczniów do szkoły.

6. Odpowiada za przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej oraz właściwe zabezpieczenie mienia Szkoły.

7. Podejmuje decyzje o przyznaniu nagród pieniężnych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły oraz stypendiów w ramach zatwierdzonego preliminarza.

8. Zapewnia warunki do działalności innych organów Szkoły.

 

& 13

1. Dyrektor bierze udział w posiedzeniach organu prowadzącego i organów Szkoły, zwołanych na jego wniosek. W innych posiedzeniach tych organów bierze udział na ich zaproszenie.

2. Dyrektor winien być powiadomiony i ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach ogółu uczniów lub rodziców, zwołanych przez organa Szkoły lub organ prowadzący.

 

Rada Pedagogiczna

& 14

1. Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z dyrektorem za realizację programu dydaktyczno – wychowawczego i podejmującym związane z tym decyzje, a także jest organem opiniodawczym i doradczym dyrektora.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy uczący w szkole nauczyciele oraz dyrektor.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.

 

 

& 15

1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący w własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 jej członków lub na wniosek innych organów szkoły lub organu prowadzącego.

2. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

 

& 16

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a)     określenie wewnątrzszkolnych zasad i kryteriów oceniania;

b)     zatwierdzenia semestralnych i rocznych wyników klasyfikacji;

c)      klasyfikowanie i promowanie uczniów;

d)     określanie form wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

e)     przedstawienie organowi prowadzącemu do zatwierdzenia projektu innowacji lub eksperymentu pedagogicznego.

2.Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o dyscyplinarnym usunięciu ucznia ze Szkoły.

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)     program dydaktyczno – wychowawczy szkoły;

b)     arkusz organizacyjny;

c)      plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

d)     perspektywiczny plan rozwoju szkoły;

e)     regulamin szkoły;

f)       projekt decyzji dyrektora o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły, o ile z takim wnioskiem nie wystąpiła rada pedagogiczna, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w &7, pkt 3.

4. Organ prowadzący może zasięgnąć opinii organów Szkoły w sprawie wypowiedzenia stosunku pracy dyrektorowi.

 

& 17

1.Rada Pedagogiczna dla realizacji zadań, o których mowa w & 16, pkt 1, lit. a,d,e i pkt 2 może tworzyć komisje i zespoły oraz określać tryb ich pracy. Przewodniczącego zespołu lub komisji powołuje dyrektor.

2. Rada Pedagogiczna w szczególności może tworzyć zespoły przedmiotowe, składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub nauczycieli grupy przedmiotów pokrewnych. Cele i zadania zespołu przedmiotowego mogą obejmować:

a)     zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korygowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie opinii w sprawie wyboru programu nauczania;

b)     wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania;

c)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli;

d)     współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

e)     opiniowanie przygotowanych w szkole innowacyjnych, autorskich i eksperymentalnych programów nauczania.

 

Rada Rodziców

& 18

1. Rada Rodziców jest organem reprezentującym społeczność rodziców.

2. Rada Rodziców jest organem doradczym.

3. Zasady i tryb pracy Rady Rodziców określa jej regulamin.

4. Przedstawicieli do Rady Rodziców (po jednej osobie z każdej klasy) wybiera się na pierwszych w roku szkolnym zebraniach poszczególnych klas.

5. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej członków.

6. Do udziału w pracach rady mogą być zapraszani przedstawiciele nauczycieli i uczniów na zasadach, określonych w regulaminie rady.

 

& 19

1. Organ prowadzący w szczególności może  zasięgać opinii Rady Rodziców w sprawach, wymienionych w & 12, pkt 2, lit. a,d,e, & 16, pkt 4  i w & 28.

2. Rada Rodziców jest zobowiązana do wydania opinii na wniosek dyrektora w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły. Termin wydania takiej opinii wynosi 3 dni.

3. Rada Pedagogiczna może zasięgnąć opinii Rady Rodziców przed podjęciem uchwały w sprawie innowacji lub eksperymentu pedagogicznego.

 

Zgromadzenie Ludowe

& 20

1. Zgromadzenie ludowe jest organem reprezentującym społeczność uczniów Szkoły.

2. Do Zgromadzenia Ludowego mogą należeć wszyscy uczniowie Społecznego Gimnazjum nr 5.

3. Zgromadzenie Ludowe powinno liczyć minimum dziewięciu członków. Jeśli liczba członków spada poniżej dziewięciu, zarządza się walne zgromadzenie wszystkich uczniów SG nr 5, które zadecyduje o formie samorządu uczniowskiego SG nr 5.

4. Tryb pracy określają szczegółowe uchwały Zgromadzenia Ludowego.

5. Zgromadzenie Ludowe ma prawo do wyboru i zmiany opiekuna.

 

& 21

1. Organ prowadzący w szczególności jest zobowiązany do zasięgania opinii Zgromadzenia Ludowego w sprawach, wymienionych w & 12, pkt 2, lit. a,d,e i & 28.

2. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii Zgromadzenia Ludowego przed podjęciem decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły z wyjątkiem przypadku, o którym jest mowa w & 7, pkt. 3. Termin wydania opinii przez Zgromadzenie Ludowe wynosi 3 dni.

3. Rada pedagogiczna może zasięgnąć opinii Zgromadzenia Ludowego przed podjęciem uchwały w sprawie, o której jest mowa w & 16, pkt 1, lit. a,e.

 

 

 

 

 

 

& 22

 

1. Zgromadzenie Ludowe ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej i innej, zgodnie z potrzebami uczniów i własnymi możliwościami organizacyjnymi.

2. Organizowanie działalności, o której jest mowa w pkt 1 wymaga porozumienia z dyrektorem Szkoły.

 

 

Rozdział III

Prawo i obowiązki nauczycieli

& 23

1. Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela (w zakresie określonym w art. 91b ust. 2 Karty), statutu i regulaminu szkoły oraz uchwał władz Towarzystwa.

2. W szczególności do obowiązków nauczycieli należy:

a)     dbałość o jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,

b)     odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

c)      systematyczne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy i kwalifikacji zawodowych,

d)     udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń uczniów,

e)     uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej,

f)       przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej,

g)     na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ustne poinformowanie ucznia o przewidywanym dla niego stopniu (okresowym lub rocznym) z prowadzonego przedmiotu,

h)     na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku) ustne lub pisemne poinformowanie ucznia i rodziców ucznia na piśmie z poświadczeniem odbioru o przewidywanym dla niego stopniu niedostatecznym.

3. Nauczyciele w szczególności mają prawo do:

a)     nauczania zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z dyrektorem szkoły metodami nauczania, przestrzegając zasad etyki zawodowej i przepisów prawa, przy zachowaniu zasad, określonych w & 2 niniejszego statutu,

b)     współdziałaniu w formułowaniu programów nauczania i wychowania w Szkole,

c)      egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań, zgodnych z zasadami, o których jest mowa w & 16, pkt 1, lit. a,

d)     aktywnego współtworzenia Szkoły,

e)     uczestnictwa we wszelkich sprawach, dotyczących Szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Prawa i obowiązki ucznia

& 24

 

1. Uczeń ma prawo do korzystania z wszelkich praw i przywilejów, zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka.

2. W szczególności uczeń ma prawo do:

a)     oddziaływania na życie Szkoły poprzez swoich przedstawicieli w Zgromadzeniu Ludowym,

b)     zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami oraz zasadami egzekwowania wiedzy i oceniania postępów,

c)      jawnej i umotywowanej oceny zachowania,

d)     ubiegania się o pomoc stypendialną, organizowaną przez Szkołę lub organ prowadzący,

e)     korzystania z wszelkich działań pozalekcyjnych, organizowanych przez Szkołę,

f)       zgłaszania wychowawcom i organom szkoły wniosków i postulatów, dotyczących Szkoły i praw uczniowskich,

g)     odwoływania się do organu prowadzącego w przypadku dyscyplinarnego usunięcia ze Szkoły,

h)     powołanie w szkole Rzecznika Praw Ucznia.

3. Do obowiązków ucznia w szczególności należy:

i)       aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i systematyczne przygotowywanie się do nich,

j)       dbałość o dobre imię szkoły oraz poszanowanie jej mienia,

k)     przestrzeganie porządku szkolnego, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych uczniów,

l)       przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej oraz poza szkołą,

m)  przedstawianie usprawiedliwień od rodziców lub opiekunów nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie pisemnej, w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość rozmowy telefonicznej z rodzicem lub opiekunem; informacja o nieobecności powinna być przekazana tego samego dnia,

n)     przedstawiania pisemnych zwolnień z zajęć w czasie dnia pracy, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się telefoniczne powiadomienie o konieczności opuszczenia przez ucznia szkoły,

o)     dbania o schludny wygląd i noszenie stroju dowolnego ale dostosowanego krojem i charakterem do sytuacji szkolnej.

4. W szczególności uczniowi zabrania się:

a)     przynoszenia, używania, rozpowszechniania, propagowania środków odurzających i zagrażających zdrowiu i życiu własnemu i innych,

b)     przynoszenia i używania przedmiotów niebezpiecznych,

c)      zachowań agresywnych, zagrażających zdrowiu i życiu członków społeczności szkolnej,

d)     wulgarnych i ordynarnych zachowań,

e)     kradzieży, niszczenia mienia szkolnego i własności prywatnej,

f)       szczególnego lekceważenia obowiązków szkolnych.

5. Uczeń, który postępuje wbrew & 24, pkt. 4, lit. a,b,c,d,e,f  może być w trybie natychmiastowym usunięty ze szkoły nam mocy uchwały Rady Pedagogicznej.

6. Rodzaje kar i nagród, stosowanych wobec uczniów określa Regulamin Szkoły.

7. W Szkole nie mogą być stosowane kary, naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

8. Uczeń może mieć ze sobą telefon komórkowy z wyłączonym głośnym dzwonkiem. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w czasie lekcji, telefony w tym czasie muszą być schowane.

 

 

 

Rozdział V

Organizacja pracy szkoły

& 25

 

1.Termin rozpoczynania i kończenia ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.Szczegółowe terminy, o których mowa w pkt. 1 oraz organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły.

 

 

& 26

1. Przyjęcie ucznia do szkoły następuje na podstawie wyników egzaminu pisemnego i ustnego z języka polskiego i matematyki oraz po podpisaniu przez rodziców oświadczenia, o którym mowa w & 7, pkt 2.

2. W przypadku przyjmowania do gimnazjum uczniów SSP nr 30 STO bierze się pod uwagę wynik egzaminu z języka polskiego, matematyki i ewentualnie języka angielskiego oraz ocenę zachowania.

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor, za zgodą organu prowadzącego może przyjmować uczniów w kolejności zgłoszeń.

4.Komisję kwalifikacyjną powołuje dyrektor.

5. Sposób prowadzenia i zakres rozmowy kwalifikacyjnej oraz warunki przyjęcia ucznia do Szkoły określa dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

6. Obowiązkowy plan nauczania obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, zawarte w planie, ustalonym przez MEN oraz drugi język obcy, etykę, blok zajęć obejmujący wiedzę o kulturze.

 

& 27

1.Organizację stałych, okresowych, obowiązkowych i fakultatywnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora na podstawie kalendarza roku szkolnego, z uwzględnieniem możliwości uczniów, zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Zakres zajęć obowiązkowych, podlegających ocenianiu i mających wpływ na klasyfikację semestralną

i końcoworoczną ucznia obejmuje zajęcia, zawarte w ramowym planie nauczania dla gimnazjum, etykę, wiedzę o kulturze.

2.Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, uczących w tym oddziale.

3. Dyrektor może powierzyć Zgromadzenie Ludowe, organizację lub działalność uczniowską opiece wybranym nauczycielom.

 

& 28

1. Szczegółową organizację pracy szkoły określa jej regulamin, opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ  prowadzący. Regulamin szkoły określa w szczególności:

a)     czas trwania lekcji i przerw śródlekcyjnych,

b)     zasad kultury współżycia i porządku szkolnego,

c)      zasady korzystania z pracowni przedmiotowych i innych szkolnych pomieszczeń,

d)     zasady dodatkowej odpłatności za korzystanie z określonych zajęć dodatkowych,

e)     sprawy, o których mowa w & 24, pkt 6.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

& 29

1. Statut Szkoły może być zmieniony uchwałą organu prowadzącego z inicjatywy własnej lub na wniosek dyrektora szkoły, zaopiniowany przez pozostałe organa Szkoły.

2. Organ prowadzący przed zmianą statutu powinien zasięgnąć opinii organów Szkoły.

3. Zasięganie opinii, o której mowa w pkt 2 nie jest konieczne jeśli zmiana statutu wynika z obowiązku dostosowania jego treści do przepisów wyższego rzędu.

 

& 30

1. Regulaminy organów Szkoły winny być uchwalone najpóźniej w ciągu miesiąca od ich powołania.

2. Zmiana regulaminu Szkoły uchwalana jest przez ten organ.

 

& 31

1. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapoznanie rodziców za pisemnym potwierdzeniem w formie oświadczenia ze statutem szkoły, wysokością i terminem opłaty czesnego zgodnie z & 7, pkt 2 oraz regulaminem Szkoły. Zmiany w powyższym ogłaszane będą każdorazowo na szkolnej tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

2. Statut i regulamin Szkoły winny być stale dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

 

& 32

Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu

o obowiązujące przepisy prawa.

 

& 33

Statut wchodzi w życie 1 września 1999 roku.