STATUT

SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 W WARSZAWIE

SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1


1. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 w Warszawie Społecznego Towarzystwa Oświatowego (STO) w Warszawie, zwana dalej Szkołą jest prowadzona na podstawie Ustawy z 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty oraz Statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego, zwanego dalej Towarzystwem.
2. Siedzibą Szkoły jest Warszawa.
3. Szkoła mieści się w Warszawie przy ulicy Astronautów 11.
4. Nadzór nad działalnością Szkoły sprawuje Samodzielne Koło Terenowe nr 77 STO w Warszawie, a w jego imieniu Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 77 STO, zwany dalej Zarządem.
5. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
6. Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawnym, regulującym działalność Szkoły. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być sprzeczne, a także powtarzać kwestii, rozstrzygniętych w Statucie.
7. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 w Warszawie Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest placówką niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej (zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy o Systemie Oświaty).


§ 2

1. Celem działalności Szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego.
2. Wszelkie działania Szkoły zmierzają do kształtowania wolności myślenia, tolerancji, otwartości, poszanowania godności.
3. Szkoła, zgodnie z Deklaracją Programową Towarzystwa, zapewnia uczniom warunki twórczego rozwoju poprzez organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz zapewnia opiekę zdrowotną co najmniej w zakresie wymaganym przez znajdujące zastosowanie przepisy prawa, stosownie do swoich możliwości finansowych i organizacyjnych.
4. Działalność dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza oraz działalność organów szkoły prowadzona jest w zgodzie z przepisami prawa oraz ideami, zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.


§ 3


1. Uczniowie, ich rodzice lub prawni opiekunowie, zwani dalej Rodzicami, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły tworzą społeczność szkolną.
2. Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu Szkoły bezpośrednio oraz poprzez udział swoich przedstawicieli w Parlamencie Szkolnym, Radzie Pedagogicznej i w Radzie Rodziców.


§ 4


Nauczyciele mają prawo nauczać zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z dyrektorem Szkoły metodami nauczania, przestrzegając zasad etyki zawodowej, przepisów prawa, przy zachowaniu zasad, określonych w Statucie.


§ 5


1. Nauczyciele i pracownicy Szkoły zatrudnieni są zgodnie z Kodeksem Pracy oraz uchwałami Zarządu.
2. Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy jest dyrektor Szkoły, który nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy z nauczycielami i innymi pracownikami. Dyrektor zawiera także inne umowy, niezbędne do właściwego funkcjonowania Szkoły. Dyrektor w ramach swoich kompetencji prowadzi sprawy, związane z awansem zawodowym nauczycieli.


§ 6


1. Działalność Szkoły nie ma charakteru zarobkowego. Szkoła jest finansowana z opłat i darowizn rodziców, dotacji budżetowych, a także środków organu prowadzącego, darowizn i innych środków, przekazywanych Szkole przez osoby trzecie.
2. Rodzice ucznia zobowiązani są do uiszczenia opłat, o których mowa w pkt. 1, w wysokości i terminie, ustalonym przez Zarząd. Zobowiązanie to potwierdzają podpisaniem Umowy o Kształceniu Dziecka w chwili przyjęcia ucznia do Szkoły.
3. W przypadku niewywiązania się rodziców ucznia z zobowiązania, o którym mowa w pkt. 2 dłużej niż jeden miesiąc, dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów Szkoły po uprzednim pisemnym powiadomieniu rodziców. Decyzja dyrektora w tej sprawie nie wymaga zasięgania opinii innych organów Szkoły.
4. Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od decyzji dyrektora, o której jest mowa w pkt. 3 do organu prowadzącego w terminie 7 dni roboczych.


Rozdział II
Organa Szkoły oraz zakres ich działania


§ 7


1. Organami szkoły są:
- Dyrektor
- Rada Pedagogiczna
- Rada Rodziców
- Parlament Szkolny


§ 8


1. Decyzje i opinie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Parlamentu Szkolnego zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Na wniosek jednego z członków organu zarządza się głosowanie tajne.
2. Posiedzenia organów kolegialnych są protokołowane.
3. Uchwały organów Szkoły muszą być zgodne ze Statutem Szkoły.
4. Opinie organów Szkoły w sprawach określonych Statutem, o ile dalsze postanowienia nie stanowią inaczej, formułowane są w terminie 14 dni roboczych.
5. Nieuwzględnienie opinii organu Szkoły przez organ prowadzący, dyrektora lub Radę Pedagogiczną wymaga wyjaśnienia na piśmie. Termin, o którym mowa w pkt 4 stosuje się odpowiednio.
6. Organa Szkoły mają prawo wyrażania opinii i składania wniosków w każdej sprawie, dotyczącej Szkoły i przedstawiania ich dyrektorowi Szkoły lub Zarządowi.
7. Organa Szkoły, z wyjątkiem dyrektora, nie mogą reprezentować Szkoły na zewnątrz.


Dyrektor


§ 9


1. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd.
2. W zakresie dyscypliny pracy jednostką nadrzędną dla dyrektora jest Zarząd SKT nr 77 STO.
3. Zarząd jest zobowiązany zasięgać opinii organów Szkoły w sprawie wypowiedzenia stosunku pracy dyrektorowi.


§ 10


Dyrektor kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
1. Sprawuje nadzór pedagogiczny wewnątrz Szkoły.
2.Opracowuje i przedstawia Zarządowi do zatwierdzenia:
a) program dydaktyczno – wychowawczy Szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczycieli,
b) preliminarz budżetowy Szkoły z określeniem wysokości czesnego,
c) perspektywiczny plan rozwoju Szkoły.
3. Niezwłocznie przekazuje do wiadomości Zarządowi zalecenia wydawane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
4. Podejmuje decyzje o skreśleniu ucznia z listy uczniów po zasięgnięciu opinii organów szkoły w przypadku nieprzestrzegania obowiązków, o których mowa w § 21, pkt 3 i 4, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Parlamentu Szkolnego. Od decyzji dyrektora o dyscyplinarnym usunięciu ucznia ze Szkoły, służy odwołanie do Zarządu w terminie 3 dni roboczych.
5. Dysponuje środkami finansowymi Szkoły.
6. Uchwała Zarządu może ograniczyć wielkość i rodzaj zobowiązań prawnych i finansowych, zaciąganych samodzielnie przez dyrektora Szkoły.
7. Organizuje przyjęcia uczniów do Szkoły w oparciu o kryteria i zasady ustalone przez Radę Pedagogiczną i Zarząd.
8. Odpowiada za przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej oraz właściwe zabezpieczenie mienia Szkoły.
9. Podejmuje decyzje o przyznaniu nagród pieniężnych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły oraz stypendiów dla uczniów w ramach zatwierdzonego preliminarza.
10. Zapewnia warunki do działalności innych organów Szkoły.


§ 11


1. Dyrektor bierze udział w posiedzeniach organu prowadzącego i organów Szkoły, zwołanych na jego wniosek. W innych posiedzeniach tych organów bierze udział na ich zaproszenie.
2. Dyrektor winien być powiadomiony i ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach ogółu uczniów lub rodziców, zwołanych przez organa Szkoły lub organ prowadzący.


Rada Pedagogiczna


§ 12


1. Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z dyrektorem za realizację programu dydaktyczno – wychowawczego i podejmującym związane z tym decyzje. Rada Pedagogiczna jest też organem doradczym dyrektora.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy uczący w szkole nauczyciele oraz dyrektor.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.


§ 13


1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 jej członków lub na wniosek innych organów Szkoły lub organu prowadzącego.
2. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin.
3. Posiedzenia Rady są protokołowane.
4. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszani przedstawiciele innych organów.


§ 14


1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) określenie wewnątrzszkolnych zasad, celów i kryteriów oceniania,
b) zatwierdzenie semestralnych i rocznych wyników klasyfikacji,
c) klasyfikowanie i promowanie uczniów,
d) określenie form wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) przedstawienie Zarządowi do zatwierdzenia projektu innowacji lub eksperymentu pedagogicznego.
2. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o dyscyplinarnym usunięciu ucznia ze Szkoły.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) program dydaktyczno – wychowawczy Szkoły,
b) strukturę organizacji Szkoły,
c) plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
d) perspektywiczny plan rozwoju Szkoły,
e) Regulamin Szkoły,
f) wniosek dyrektora o skreśleniu ucznia z listy uczniów Szkoły.


§ 15


1.Rada Pedagogiczna dla realizacji zadań, o których mowa w § 14, pkt 1,2 i 3 może tworzyć komisje i zespoły oraz określać tryb ich pracy. Przewodniczącego zespołu lub komisji powołuje dyrektor. Komisje lub zespoły pracują według własnych regulaminów, opracowanych w porozumieniu z dyrektorem.


Rada Rodziców

§ 16


1. Rada Rodziców jest organem reprezentującym społeczność rodziców.
2. Rada Rodziców jest organem doradczym.
3. Zasady i tryb pracy Rady Rodziców określa jej Regulamin.
4. Przedstawicieli do Rady Rodziców (po jednej osobie z każdej klasy) wybiera się na pierwszych w roku szkolnym zebraniach poszczególnych klas.
5. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej członków.
6. Do udziału w pracach Rady Rodziców mogą być zapraszani przedstawiciele nauczycieli i uczniów na zasadach, określonych w Regulaminie Rady.


§ 17


1. Organ prowadzący w szczególności może zasięgać opinii Rady Rodziców w sprawach, wymienionych w § 9, pkt 3; § 10, pkt 2; § 32.
2. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do poinformowania Rady Rodziców o zamiarze dyscyplinarnego usunięcia ucznia ze Szkoły. Termin wydania opinii przez Radę Rodziców wynosi 3 dni robocze.
3. Rada Pedagogiczna może zasięgnąć opinii Rady Rodziców przed podjęciem uchwały w sprawie innowacji lub eksperymentu pedagogicznego.


Parlament Szkolny


§ 18


1. Parlament Szkolny jest organem reprezentującym społeczność uczniów Szkoły.
2. Parlament Szkolny składa się z 8 posłów wybieranych zgodnie z ordynacją wyborczą.
3. Opiekę nad Parlamentem Szkolnym sprawuje nauczyciel – opiekun.
4. Członkowie Parlamentu Szkolnego mają prawo do wyboru i zmiany opiekuna.
5. Tryb pracy określa Regulamin Parlamentu Szkolnego.


§ 19


1. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do zasięgania opinii Parlamentu Szkolnego przed podjęciem decyzji o usunięciu ucznia ze Szkoły. Termin wydania opinii przez Parlament Szkolny wynosi 3 dni robocze.
2. Rada Pedagogiczna może zasięgać opinii Parlamentu Szkolnego przed podjęciem uchwały, o której jest mowa w § 14, pkt 1, lit. a i e.

Rozdział III
Prawa i obowiązki Nauczycieli i Wychowawców


§ 20

1. Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela (w zakresie określonym w art. 91b ust. 2 Karty), Statutu i Regulaminu Szkoły oraz uchwał Zarządu.
2. W szczególności do obowiązków Nauczyciela należy:
a) dbałość o stały rozwój Szkoły pod względem dydaktycznym i wychowawczym,
b) podmiotowe traktowanie ucznia,
c) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
d) systematyczne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
e) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń uczniów,
f) uczestnictwo i czynna praca w zebraniach Rady Pedagogicznej,
g) utrzymywanie kontaktów z opiekunami ucznia.
3. Nauczyciele i wychowawcy w szczególności mają prawo do:
a) nauczania zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z dyrektorem szkoły metodami nauczania, przestrzegając zasad etyki zawodowej i przepisów prawa, przy zachowaniu zasad, określonych w § 2 niniejszego statutu,
b) współdziałania w formułowaniu programów nauczania i wychowania w Szkole,
c) egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań, zgodnych z zasadami, o których jest mowa w § 14, pkt 1, lit. a;
d) uczestniczenia we wszelkich sprawach, dotyczących Szkoły.


Rozdział IV
Prawa i obowiązki Ucznia


§ 21

1. Uczeń ma prawo do korzystania z wszelkich praw i przywilejów, zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
2. W szczególności Uczeń ma prawo do:
a) oddziaływania na życie Szkoły poprzez swoich przedstawicieli w Parlamencie Szkolnym,
b) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami oraz zasadami egzekwowania wiedzy i oceniania postępów,
c) jawnej i umotywowanej oceny zachowania,
d) ubiegania się o pomoc stypendialną, organizowaną przez Szkołę lub organ prowadzący,
e) korzystania z wszelkich działań pozalekcyjnych, organizowanych przez Szkołę,
f) zgłaszania wychowawcom i organom szkoły wniosków i postulatów, dotyczących Szkoły i praw uczniowskich,
g) odwoływania się do organu prowadzącego w przypadku dyscyplinarnego usunięcia ze Szkoły,
h) powołania w szkole Rzecznika Praw Ucznia.

3.Do obowiązków ucznia w szczególności należy:
a) aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i systematyczne przygotowywanie się do nich,
b) dbałość o dobre imię Szkoły oraz poszanowanie jej mienia,
c) przestrzeganie porządku szkolnego, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych uczniów,
d) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej oraz poza szkołą,
e) przedstawianie usprawiedliwień od rodziców lub opiekunów nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie pisemnej, w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość rozmowy telefonicznej z rodzicem lub opiekunem; informacja o nieobecności powinna być przekazana tego samego dnia,
f) przedstawianie pisemnych zwolnień z zajęć w czasie dnia pracy; w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się telefoniczne powiadomienie o konieczności opuszczenia przez ucznia Szkoły,
g) dbanie o schludny wygląd i noszenie stroju dowolnego ale dostosowanego krojem i charakterem do sytuacji szkolnej.
4. W szczególności uczniowi zabrania się:
a) przynoszenia, używania, rozpowszechniania, propagowania środków odurzających i zagrażających zdrowiu i życiu własnemu i innych,
b) przynoszenia i używania przedmiotów niebezpiecznych,
c) zachowań agresywnych, zagrażających zdrowiu i życiu członków społeczności szkolnej,
d) wulgarnych i ordynarnych zachowań,
e) kradzieży, niszczenia mienia szkolnego i własności prywatnej,
f) szczególnego lekceważenia obowiązków szkolnych.
5. Uczeń, który postępuje wbrew § 21, pkt. 4, lit. a,b,c,d,e,f może być w trybie natychmiastowym usunięty ze Szkoły na mocy uchwały Rady Pedagogicznej.
6. Rodzaje kar i nagród, stosowanych wobec uczniów określa Regulamin Szkoły.
7. W Szkole nie mogą być stosowane kary, naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.
8. Używanie telefonów komórkowych (i innych urządzeń elektronicznych) w Szkole odbywa się według poniższych zasad:
a) uczeń może mieć ze sobą w szkole telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne,
b) uczeń ma obowiązek wyłączyć głośny dzwonek i schować telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć,
c) uczeń może używać w czasie lekcji telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych tylko na wyraźne polecenie nauczyciela,
d) uczeń nie ma prawa nagrywać dźwięku i/lub obrazu za pomocą telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych bez każdorazowej zgody osoby nagrywanej lub fotografowanej,
e) w przypadku naruszenia zasad używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych uczeń zobowiązany jest do oddania urządzenia pracownikowi Szkoły na jego prośbę. Telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne zwracane jest wyłącznie rodzicowi lub opiekunowi ucznia.

Rozdział V
Wewnątrzszkolne zasady oceniania.


§ 22

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających
z Podstawy Programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę Podstawę.
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły.
5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
6. Ocenianie ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
d) dostarczanie rodzicom lub prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach w nauce, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,
f) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.
7. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.


§ 23

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
a) bieżące,
b) klasyfikacyjne.
2. Uczeń podlega klasyfikacji:
a) śródrocznej i rocznej,
b) końcowej.
3. W klasach I – III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. Ocenianie śródroczne w klasach I – III, polega na określeniu w trzech kategoriach A, B, C i D opanowania poszczególnych umiejętności.
4. Klasyfikacja roczna w klasach I – III, polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej oceny rocznej klasyfikacyjnej opisowej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny opisowej zachowania.
5. Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach IV – VI polega na ustaleniu oceny z zajęć edukacyjnych w stopniach według następującej skali:
stopień celujący – 6
stopień bardzo dobry – 5
stopień dobry – 4
stopień dostateczny – 3
stopień dopuszczający – 2
stopień niedostateczny – 1.
Skalę powyższą stosuje się również w ocenianiu bieżącym.
6. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie znaków „+„ i „- „ oraz innych oznaczeń w dzienniku.
7. W klasach IV – VI nauczyciel może stosować skalę ocen podaną w § 23 pkt 5 lub ocenę opisową.
8. W przypadku stosowania oceny opisowej z danego przedmiotu:
a) Każda ocena bieżąca jest oceną opisową,
b) Ocena śródroczna jest oceną opisową,
c) Ocena roczna jest oceną opisową, a ponadto musi być wyrażona oceną cyfrową, według skali podanej w § 23 pkt 5.
9. Szczegółowe zasady wystawiania i dokumentowania ocen opisowych bieżących, śródrocznych i końcowych/klasyfikacyjnych, wystawianych w klasach IV – VI omówione są w dołączonym do niniejszego Statutu załączniku „Ocena opisowa w klasach IV –VI”.
10. Rada Pedagogiczna ustaliła następujące kryteria ocen z przedmiotów:
ocena celująca – otrzymuje ją uczeń, który:
a) opanował w stopniu bardzo dobrym wiedzę i umiejętności zapisane w Podstawie Programowej i wynikające z treści nauczania w danej klasie, a ponadto posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza rozszerzony program nauczania przedmiotu w danej klasie; samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania,
b) oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe oraz rozwiązuje także zadania, wykraczające poza program nauczania tej klasy,
c) i/lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,
ocena bardzo dobra – otrzymuje ją uczeń, który:
a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony w Podstawie Programowej i wynikających z treści nauczania przedmiotu w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
ocena dobra – otrzymuje ją uczeń, który:
a) opanował wiedzę i umiejętności określone w Podstawie Programowej i wynikające z treści nauczania przedmiotu w danej klasie,
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
ocena dostateczna – otrzymuje ją uczeń, który:
a) opanował wiedzę i umiejętności określone w Podstawie Programowej i wynikające z treści nauczania przedmiotu w danej klasie w stopniu umożliwiającym dalszą naukę przedmiotu,
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
ocena dopuszczająca – otrzymuje ją uczeń, który:
a) nie opanował w całości wiedzy i umiejętności określonych w Podstawie Programowej i wynikających z treści nauczania przedmiotu w danej klasie, ale braki te nie uniemożliwiają dalszej nauki i uczeń zdoła je uzupełnić w trakcie bieżącej nauki w następnym semestrze,
b) rozwiązuje (wykonuje) z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności,
ocena niedostateczna – otrzymuje ją uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w Podstawie Programowej i wynikających z treści nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
11. Ocenianiu mogą podlegać:
a) odpowiedzi ustne,
b) różnego rodzaju prace pisemne,
c) prace praktyczne,
d) terminowość wywiązywania się z nałożonych obowiązków,
e) zaangażowanie w pozalekcyjne działania szkolne i pozaszkolne,
f) zaangażowanie w zajęcia,
g) udzielanie pomocy koleżankom i kolegom,
h) wkład pracy w przypadku zadań wykonywanych w grupach lub zespole sportowym,
i) udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (według kryteriów, ustalonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów),
j) wyniki testów sprawnościowych według tabel wieku.
12. Sprawdziany bieżące ustne i pisemne, obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji mogą trwać do 20 minut i nie muszą być zapowiadane.
13. Sprawdziany pisemne lub dłuższe wypowiedzi ustne, odbywające się po zakończeniu danego działu tematycznego muszą być zapowiedziane z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika jako temat lekcji. Takie sprawdziany mogą być poprzedzone lekcją powtórzeniową.
14. Uczeń może podlegać sprawdzaniu wiedzy, wymienionemu w punkcie 1, 3 tylko raz dziennie i tylko trzy razy w tygodniu.
15. Pod koniec semestru mogą odbywać się sprawdziany semestralne pisemne i ustne, ale muszą być zapowiedziane co najmniej dwa tygodnie wcześniej, muszą być wpisane do dziennika i ewentualnie mogą być poprzedzone lekcją powtórzeniową.
16. Dopuszcza się jeden dziennie sprawdzian semestralny – pisemny lub ustny. W tygodniu mogą być dwa takie sprawdziany.
17. Liczba sprawdzianów pisemnych lub ustnych, wymienionych w punktach 13 i 15 nie może łącznie przekraczać trzech tygodniowo.
18. W zależności od specyfiki przedmiotu dopuszcza się wykonanie przez ucznia pracy samodzielnej – referatu, projektu, pracy plastycznej, doświadczenia, modelu, pomocy naukowej itp.
19. Oceny bieżące i klasyfikacyjne ustala nauczyciel danego przedmiotu, mając na uwadze indywidualne możliwości edukacyjne ucznia, jego zainteresowanie daną tematyką, zaangażowanie i wysiłek włożony w opanowanie materiału.
20. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną zobowiązany jest do uzupełnienia treści danych zajęć edukacyjnych w terminie, ustalonym przez nauczyciela przedmiotu.


§ 24


1. W ocenianiu zachowania – bieżącym, śródrocznym i końcowym – bierze się pod uwagę czy uczeń:
a) stosuje się do norm społecznych w Szkole i na zewnątrz,
b) przestrzega Regulaminu Szkoły,
c) szanuje innych (m.in. uczniów, nauczycieli, pracowników Szkoły, pomaga innym,
d) wykonuje polecenia opiekunów (wychowawców, innych nauczycieli),
e) wypełnia obowiązki ucznia podczas zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych,
f) bierze aktywny udział w obowiązkowych pracach i działaniach na rzecz Szkoły i innych,
g) dba o dobre imię Szkoły (np. godnie reprezentując ją na zewnątrz),
h) potrafi współpracować w grupie,
i) szanuje cudzą własność i majątek Szkoły,
j) dba o porządek,
k) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych, unika zachowań niebezpiecznych.
2. Nauczyciel wychowawca przy ustalaniu oceny śródrocznej, rocznej i końcowej bierze pod uwagę to, czy uczeń w zauważalny sposób zmienia swoje zachowanie pod wpływem uwag i sugestii opiekunów, nauczycieli, innych pracowników szkoły.
3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
a) wzorowe
b) bardzo dobre
c) dobre
d) poprawne
e) nieodpowiednie
f) naganne.
4. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria, wymienione w § 24 pkt 1, a ponadto:
a) aktywnie reaguje na przejawy niewłaściwego zachowania w Szkole,
b) wnosi twórczy wkład w życie szkoły i/lub reprezentuje Szkołę na zewnątrz,
c) może być wzorem dla innych uczniów.
5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który wszystkie kryteria, wymienione w § 24 pkt 1 spełnia często lub zawsze.
6. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który zwykle spełnia większość kryteriów zachowania, jednocześnie jedno lub kilka z nich narusza sporadycznie, ale upomniany stara się poprawić swoje zachowanie.
7. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który zwykle spełnia większość kryteriów zachowania, ale jednocześnie kilka z nich sporadycznie narusza.
8. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nagminnie narusza jedno lub kilka kryteriów zachowania, a przy tym większości z nich przestrzega w stopniu niewystarczającym.
9. Ocenę naganna otrzymuje uczeń, który w sposób rażący narusza większość kryteriów wymienionych w § 24 pkt 1 oraz nie poprawia swojego zachowania pod wpływem uwag nauczycieli i opiekunów.
10. Skalę wymienioną w § 24 pkt 3 stosuje się również w ocenianiu bieżącym zachowania.


§ 25


1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują ustnie uczniów i ich rodziców o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z zajęć obowiązkowych i dodatkowych.
2. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują ustnie uczniów i ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach uzyskania oceny wzorowej lub bardzo dobrej.
3. Uczeń musi zostać poinformowany ustnie o ocenie, jaką uzyskał ze sprawdzianu ustnego lub pisemnego.
4. Uczeń ma prawo do uzyskiwania informacji o ocenach w sposób nie naruszający jego godności.
5. Uczeń ma prawo do uzyskania ustnego lub pisemnego uzasadnienia uzyskanej oceny poprzez wskazanie zalet i braków oraz form i sposobów oraz terminu poprawy.
6. Uczeń i jego rodzice lub opiekunowie mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej.
7. Uczeń ma obowiązek przedstawienia rodzicom sprawdzonej i ocenionej przez nauczyciela pracy pisemnej. Rodzice są zobowiązani do potwierdzenia otrzymania informacji o ocenie podpisem na rzeczonej pracy.
8. W czasie każdego zebrania rodzice uczniów otrzymują wykaz ocen, uzyskanych ze wszystkich przedmiotów oraz informację o ocenie zachowania.
9. Na miesiąc przed wyznaczonym terminem semestralnej lub rocznej Rady Klasyfikacyjnej uczeń i jego rodzice otrzymują informację o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i o ocenie zachowania.
10. Na miesiąc przed wyznaczonym terminem semestralnej lub rocznej Rady Klasyfikacyjnej uczeń i jego rodzice otrzymują informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i o nagannej ocenie zachowania.
11. Rodzic jest zobowiązany do potwierdzenia podpisem informacji o przewidywanej ocenie dopuszczającej i niedostatecznej i o ocenie nieodpowiedniej i nagannej.


§ 26


1. Na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub poradni specjalistycznej lub rozpoznania indywidulanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, Szkoła jest zobowiązana dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.
2. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego lub przedmiotów artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek, wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć.
3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.


§ 27


1. Uczeń podlega klasyfikacji:
a) śródrocznej i rocznej,
b) końcowej.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Pierwszy semestr kończy się w styczniu, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, ustalanym w każdym roku przez Radę Pedagogiczną. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się na koniec I semestru nauki.
3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym, że w klasach I–III szkoły podstawowej w przypadku:
a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć,
b) dodatkowych zajęć edukacyjnych, ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
4. Na klasyfikację końcową składają się:
a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej oraz
b) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych oraz
c) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
5. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
7. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
8. Egzaminy klasyfikacyjne odbywają się w tygodniu, poprzedzającym Radę Klasyfikacyjną.
9. Podanie o egzamin klasyfikacyjny wpływa do dyrektora szkoły na dwa tygodnie przed terminem Rady Klasyfikacyjnej.
10. Informacja o nieklasyfikowaniu ze względu na frekwencję zostaje przekazana uczniowi i jego rodzicom na miesiąc przed terminem Rady Klasyfikacyjnej.
11. Zakres egzaminu klasyfikacyjnego obejmuje materiał nauczania z danego przedmiotu z danego semestru. Nauczyciel przedmiotu przygotowuje zestaw zagadnień na egzamin i przedstawia dyrektorowi szkoły do akceptacji.
12. Komisję na egzamin klasyfikacyjny wyznacza dyrektor szkoły.
13. Termin egzaminu klasyfikacyjnego musi być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami.
14. W przypadkach losowych, termin egzaminu klasyfikacyjnego jest ustalany przez Radę Pedagogiczną.
15. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja, dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego udostępniana jest do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
16. Udostępnianie dokumentacji odbywa się w obecności dyrektora szkoły i nauczyciela przedmiotu, z którego odbywał się egzamin.
17. W przypadku ucznia, spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą warunki, tryb i formę przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego określają przepisy w sprawie oceniania i klasyfikowania.
18. Zatwierdzenie ocen śródrocznych i rocznych oraz końcowych odbywa się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych przed przerwą semestralną lub przed wakacjami szkolnymi.
19. Uczeń, który otrzymał na koniec roku oceny wyższe od niedostatecznej ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej.
20. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję z wyróżnieniem.
21. Uczeń, który otrzymał na I semestr roku szkolnego dwie (lub więcej) oceny niedostateczne może kontynuować naukę w szkole tylko w wyniku uchwały Rady Pedagogicznej.
22. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych obowiązkowych może zdawać egzamin poprawkowy.
23. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przy podejmowaniu takiej decyzji Rada Pedagogiczna bierze pod uwagę sytuację ucznia, jego stosunek do obowiązków szkolnych, stopień zaangażowania i zainteresowania innymi zajęciami edukacyjnymi.
24. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja, dotycząca egzaminu poprawkowego udostępniana jest do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
25. Udostępnianie dokumentacji odbywa się w obecności dyrektora szkoły i nauczyciela przedmiotu, z którego odbywał się egzamin.
26. Uczeń, który na koniec roku szkolnego otrzymał więcej niż dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych zostaje skreślony z listy uczniów Szkoły.
27. Wyjątkowo Rada Pedagogiczna może uchwalić możliwość powtarzania klasy w tej samej szkole.
28. Uczeń, który zdał egzamin poprawkowy i na koniec I semestru następnego roku szkolnego otrzymał ocenę niedostateczną z tego samego przedmiotu może być skreślony z listy uczniów Szkoły w wyniku uchwały Rady Pedagogicznej.
29. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych.
30. Przepis punkt 29 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych
31. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania lub roczna ocena klasyfikacyjna, uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, której tryb, sposób postępowania oraz procedurę określają przepisy w sprawie oceniania i klasyfikowania.
32. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli:
a) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne,
b) przystąpił do sprawdzianu.


Rozdział VI
Organizacja pracy Szkoły


§ 28


1. Termin rozpoczynania i kończenia ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółowe terminy, o których mowa w pkt. 1 oraz organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacyjny Szkoły.


§ 29


1. Przyjęcie ucznia do szkoły do klasy I następuje na podstawie wyników badania dojrzałości szkolnej i wyników obserwacji pedagogicznej. Przy przyjmowaniu do szkoły Rada Pedagogiczna bierze pod uwagę dwa wymienione wyżej elementy, następnie fakt posiadania rodzeństwa w szkole i kolejność zgłoszenia na liście chętnych.
2. Listę osób przyjętych zatwierdza Rada Pedagogiczna.
3. Przyjęcie ucznia do klas od II do VI odbywa się na podstawie obserwacji pedagogicznej, prowadzonej w czasie całodziennego pobytu dziecka w szkole i rozmów kwalifikacyjnych, prowadzonych przez nauczycieli języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
4. W I etapie edukacyjnym zajęciami obowiązkowymi są zajęcia, wymienione w Ramowym Programie Nauczania, ustalonym przez MEN.
5. W II etapie edukacyjnym zajęciami obowiązkowymi są wszystkie zajęcia edukacyjne obowiązkowe, wymienione w Ramowym Programie Nauczania, ustalonym przez MEN oraz drugi język obcy i etyka w klasie V i VI.


§ 30


1.Organizację stałych, okresowych, obowiązkowych i fakultatywnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora na podstawie kalendarza roku szkolnego, z uwzględnieniem możliwości uczniów, zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, uczących w tym oddziale.
3. W szkole mogą być prowadzone oddziały przedszkolne, realizujące program wychowania przedszkolnego.


§ 31


1. Szczegółową organizację pracy szkoły określa jej Regulamin, opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd.


Rozdział VII
Postanowienia końcowe


§ 32


1. Statut Szkoły może być zmieniony uchwałą organu prowadzącego z inicjatywy własnej lub na wniosek dyrektora szkoły, zaopiniowany przez pozostałe organa Szkoły.
2. Organ prowadzący przed zmianą Statutu powinien zasięgnąć opinii organów Szkoły.
3. Zasięganie opinii, o której mowa w pkt 2 nie jest konieczne jeśli zmiana Statutu wynika z obowiązku dostosowania jego treści do przepisów wyższego rzędu.
4. Zmiany w Statucie Szkoły ogłaszane będą każdorazowo na stronie internetowej szkoły.


§ 33


1. Regulaminy organów Szkoły winny być uchwalone najpóźniej w ciągu miesiąca od ich powołania.
2. Zmiana Regulaminu Szkoły uchwalana jest przez ten organ prowadzący.


§ 34


1. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapoznanie Rodziców - za pisemnym potwierdzeniem w formie oświadczenia- ze Statutem Szkoły, wysokością i terminem opłaty czesnego oraz z Regulaminem Szkoły.
2. Statut i Regulamin Szkoły są stale dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Szkoły.


§ 35


Niniejszy Statut został uchwalony przez Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego
nr 77 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Warszawa, 31.08.2015 r.